วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>คลิ๊ก

เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 >>คลิ๊ก

-ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR >>คลิ๊ก-งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์>>>คลิ๊ก

-ประกาศยกเลิกประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์>>คลิ๊ก

-ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “ชุดวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ 2561 >>>คลิ๊ก

-ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “ชุดปฏิบัติการพื้นฐานระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมออกแบบและจำลองการทำงานระบบดิจิตอล” ประจำปีงบประมาณ 2561 >>> คลิ๊ก