ปรัชญา

ปรัชญาของสถานศึกษา

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล

 

 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

แหล่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บริการชุมชน พัฒนาคนสู่อาชีพ

 

 เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สร้างคนสู่อาชีพ

About the Author