ประชุมนโยบายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเสริมวิชาชีพระยะสั้น


24 พฤษภาคม 2560  เวลา 14.00 น.
นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธาน ประชุม นโยบายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเสริมวิชาชีพระยะสั้น ทวิศึกษา ศึกษาอาชีวะศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โดยมี นายทรงรัฐ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ คณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม และผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส ในอำเภอฟากท่า บ้านโคก น้ำปาด เข้าร่วมประชุม

About admin