พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงรัฐ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) จำนวน ๗๑ คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) จำนวน ๒๖ คน รวมทั้งหมด จำนวน ๙๗ คน

About admin