โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เ […]

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ได้มีการจักโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ประจำปีการศึกษา 2563ในระดับชั้นปวช.3 จำนวน 50 คน ที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ภายในกิจกรรมได้มีการตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์อีกด้วย จุดประสงค์ในการปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยฯ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยฯ

About admin