โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ว […]

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ไดจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุรกิจ บุญมาวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผุ้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดพิธี และมีผู้แทนแต่ละฝ่ายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัวในสถานศึกษาและนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ได้ทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวของนักศึกษาใหม่ โดยทางวิทยาลัยฯได้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประกอบด้วย การคัดกรองวัดอุณหภูมิและอาการเสี่ยงก่อนเข้าไปในอาคาร ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน สำหรับการจัดสถานที่เพื่อรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษานั้น มีการเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 2019)

About admin