วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564


ในวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวัน “พระราชทานธงชาติไทย” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง วันที่ 5 กันยายน 2564 ออกหน่วย fix it center
วันที่ 1 กันยายน 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฟากท่า ครั้งที่9/2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์)