วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ข้อมูลงบประมาณ

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

  1. ประมาณการรายรับ                              11,982,064   บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา                              826,514     บาท

– ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน                                     276,514     บาท

– คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป                                   550,000     บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ   10,430,150  บาท

– งบบุคลากร                                                  858,510     บาท

– งบดำเนินงาน                                              3,846,900    บาท

– งบลงทุน                                                     1,200,000    บาท

– งบเงินอุดหนุน                                             4,524,740    บาท

ค. งบรายจ่ายอื่นๆ                                               1,925,400   บาท

 

  1. ประมาณการรายจ่าย           11,668,840  บาท

         งบบุคลากร                                                          858,510   บาท

– เงินเดือน                                                                     บาท

– ค่าจ้างประจำ                                                                 บาท

– ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                 858,510   บาท

 

          งบดำเนินงาน                                                    3,846,900    บาท

– ปวช.                                                      2,100,000     บาท

– ปวส.                                                        265,000     บาท

– ระยะสั้น                                                   1,450,000    บาท

– ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                            31,900     บาท

 

         งบลงทุน                                                                              บาท

– ค่าครุภัณฑ์                                                          –        บาท

– ค่าสิ่งก่อสร้าง                                                       –        บาท

 

 

 

          งบเงินอุดหนุน                                                      4,524,740 บาท      

– ค่าหนังสือเรียน                                        1,086,000  บาท

– ค่าอุปกรณ์การเรียน                                     249,780   บาท

– ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                   488,700   บาท

– ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                 515,850   บาท

– ค่าจัดการเรียนการสอน                                2,084,410  บาท

– ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ             100,000   บาท

         งบรายจ่ายอื่นอื่นๆ                                                1,925,400  บาท              – โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้                            50,000    บาท

– โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ            500,000   บาท

– โครงการ Fix it Center                                           300,000   บาท

– โครงการลดปัญหาการออกกลางคันผู้เรียนอาชีวศึกษา            322,000   บาท

– โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า                                150,000   บาท

– โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน            117,600   บาท

– โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา                  189,600   บาท

– โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด                                        50,000   บาท

– โครงการอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน                                    67,200   บาท

– โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน           135,000   บาท

– โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี                      44,000  บาท