วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

งานบุคลากร

1 แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2 จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
3 จัดทำแแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4 ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลา ของบุคลากรในสถานศึกษา
5 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติ ของบุคลากรในสถานศึกษา
6 ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บคุลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
7 การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
8 การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
9 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11 ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในหน่วยงาน

1 นางสาวศศิธร เพ็งปั้น ตำแหน่ง : หัวหน้างานบุคลากร
2 นางสาวบุษกร เป้านาคา ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
3 นางสาวชฏาพร พงษ์โสด ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร