วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

จัดซื้อ/จัดจ้าง

-การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ๔ ชั้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 19/01/2564

-ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ๔ ชั้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15/01/2564

-การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ๔ ชั้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15/01/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์https://drive.google.com/drive/folders/1lO7k7yEsVgnKnBEbNXjuxSbjRVyMivTJ?usp=sharing (e-bidding)>>คลิ๊ก

เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 >>คลิ๊ก

-ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR >>คลิ๊ก-งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์>>>คลิ๊ก

-ประกาศยกเลิกประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์>>คลิ๊ก

-ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “ชุดวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ 2561 >>>คลิ๊ก

-ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ “ชุดปฏิบัติการพื้นฐานระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมออกแบบและจำลองการทำงานระบบดิจิตอล” ประจำปีงบประมาณ 2561 >>> คลิ๊ก