วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา 2564