วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์)