วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ณ บริเวณส่วนราชการอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2566

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ณ บริเวณส่วนราชการอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566