วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

บุคลากรแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุปรียา ผมปัน

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิรประภา สิงห์ดา

ครูประจำแผนก

นางสาวจุฑามาศ สอนงอก

ครูประจำแผนก