วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววีนัส มาสอน

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวปัทมา วงษ์ตา

ครูประจำแผนก

นางสิทธิพร งามมีศรี

ครูประจำแผนก

นางสาวนวลศิริ เสาเปรีย

ครูประจำแผนก