วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นายประณต งานนันไชย

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวปัทมา วงษ์ตา

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวยศวดี เอมย่านยาว

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ