วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นายประณต งานนันไชย

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวปัทมา วงษ์ตา

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวยศวดี เอมย่านยาว

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ