วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้จัดทำโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ในสังกัดเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตอำเภอฟากท่า อำเภอน้ำปาด อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้นักเรียนได้ทราบแนวทางการศึกษาต่อ อันจะเป็นการเพิ่มจำนวน

ผู้เรียน ด้านอาชีวศึกษาและเพิ่มแรงงานด้านฝีมือกับประเทศชาติ