วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

16 ตุลาคม 2566 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยฯ ณ วัดโพธิ์วา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย “ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน” ภายใต้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

(Fix-It จิตอาสา) ณ วัดโพธิ์วา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์