วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

26 ตุลาคม 2566 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทยฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566