วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

งานประกันคุณภาพ

 

-ส่ง เอกสาร รายงานการประเมินตนเอง (SSR : SelfSelf Study Report) และ วิจัยในชั้นเรียน >>>คลิ๊ก </a>

-รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจำปีการศึกษา 2560คลิ๊ก </a>

-รายงานการประเมินตนเอง (แผนกวิชา) (Self Assessment Report:SAR) >>>คลิ๊ก </a>