วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศศิธร ปิ่นทอง

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวบุษกร เป้านาคา

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวศศิธร เพ็งปั้น

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวณัฐพร ทองจันทร์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์