วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาววีนัส มาสอน

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวปัทมา วงษ์ตา

ครูประจำแผนก

นางสิทธิพร งามมีศรี

ครูประจำแผนก

นางสาวนวลศิริ เสาเปรีย

ครูประจำแผนก