วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

บุคลากรแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 

นายประณต งานนันไชย

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวปัทมา วงษ์ตา

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวยศวดี เอมย่านยาว

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล